Pravila o privatnosti

 

Pravila o Privatnosti (Privacy Policy) za Soluzione Mare S.r.l.

Na soluzionemare.hr, dostupan na www.soluzionemare.hr, jedan od naših glavnih prioriteta je privatnost naših posjetitelja. Ovaj dokument o zaštiti privatnosti sadrži vrste informacija koje prikuplja i snima soluzionemare.hr i kako ga koristimo.

Ako imate dodatnih pitanja ili zatražite dodatne informacije o našim pravilima o privatnosti, ne ustručavajte se kontaktirati putem e-pošte na gpdr@soluzionemare.hr

Opća Uredba o Zaštiti Podataka (GDPR)

Mi smo kontrolor podataka vaših podataka.
Soluzione Mare S.r.l. pravna osnova za prikupljanje i korištenje osobnih podataka opisanih u ovoj Politici o privatnosti ovisi o osobnim podacima koje prikupimo i specifičnom kontekstu u kojem prikupljamo informacije:
– Soluzione Mare S.r.l. mora sklopiti ugovor s vama
– Dali ste Soluzione Mare S.r.l. dopuštenje da to učini
– Obrada Vaših osobnih podataka nalazi se u Soluzione Mare S.r.l. legitimni interesi
– Soluzione Mare S.r.l. mora se pridržavati zakona
Soluzione Mare S.r.l. zadržat će vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno u svrhe određene ovim Pravilima o privatnosti. Mi ćemo zadržati i koristiti Vaše podatke u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo udovoljili našim zakonskim obvezama, riješili sporove i provodili naša pravila.
Ako ste rezident Europskog ekonomskog područja (EEA), imate određena prava na zaštitu podataka. Ako želite biti obaviješteni o osobnim podacima o vama i ukoliko želite da ih uklonimo iz naših sustava, molimo kontaktirajte nas.
U određenim okolnostima imate sljedeća prava zaštite podataka:
– Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje informacija koje imamo o vama.
– Pravo ispravljanja.
– Pravo na prigovor.
– Pravo ograničenja.
– Pravo na prijenos podataka
– Pravo povlačenja suglasnosti

Zapisnik Datoteka (Log Files)

soluzionemare.hr slijedi standardni postupak korištenja log datoteka. Te datoteke bilježe posjetitelje kada posjete web stranice. Sve hosting tvrtke to čine i dio analize hosting usluga. Informacije prikupljene log datotekama uključuju adrese internetskog protokola (IP), vrstu preglednika, davatelje internetskih usluga (ISP), datum i vrijeme, stranice za preusmjeravanje / izlaz, a možda i broj klikova. One nisu povezane s bilo kojim osobnim podacima. Svrha informacija je analiza trendova, administriranje stranice, praćenje kretanja korisnika na web stranici i prikupljanje demografskih podataka.

Kolačići (Cookies) i Web Beacons

Kao i svaka druga web stranica, soluzionemare.hr koristi ‘kolačiće’. Ovi se kolačići koriste za pohranu podataka, uključujući postavke posjetitelja i stranice na web stranici koje je posjetitelj pristupio ili posjetio. Informacije se upotrebljavaju za optimiziranje korisničkog doživljaja prilagođavanjem sadržaja web stranica na temelju vrste preglednika posjetitelja i / ili drugih informacija.

Pravila o Privatnosti

Možete pogledati ovaj popis kako biste pronašli Pravila o privatnosti za svakog oglašivača soluzionemare.hr.
Oglasni poslužitelji treće strane ili oglasne mreže koriste tehnologije poput kolačića, JavaScript ili Web Beacons koji se koriste u njihovim oglasima i linkovima koji se pojavljuju na soluzionemare.hr, koji se šalju izravno korisničkom pregledniku. Oni automatski dobivaju IP adresu kada se to dogodi. Ove se tehnologije upotrebljavaju za mjerenje učinkovitosti svojih oglašavačkih kampanja i / ili prilagodbu oglašavačkog sadržaja koji vidite na web-lokacijama koje posjećujete.
Imajte na umu da soluzionemare.hr nema pristup ili kontrolu nad tim kolačićima koje koriste oglašivači treće strane.

Pravila o Privatnosti za treće osobe

Pravila o privatnosti tvrtke soluzionemare.hr ne primjenjuju se na druge oglašavače ili web stranice. Stoga vam savjetujemo da se obratite odgovarajućim Pravilima o privatnosti tih poslužitelja oglasa trećih strana za detaljnije informacije. To može uključivati ​​njihove prakse i upute o tome kako isključiti određene opcije. Vi svibanj pronaći potpuni popis ovih Pravila o privatnosti i njihove veze ovdje: Pravila o privatnosti Linkovi.
Možete odabrati onemogućiti kolačiće kroz pojedinačne opcije preglednika. Da biste saznali detaljnije informacije o upravljanju kolačićima s određenim web preglednicima, možete ih pronaći na odgovarajućim web stranicama preglednika. Što su kolačići?

Informacije o djeci

Drugi dio našeg prioriteta je dodavanje zaštite za djecu prilikom korištenja interneta. Potičemo roditelje i skrbnike da promatraju, sudjeluju i / ili prate i vode svoje online aktivnosti.
soluzionemare.hr ne svjesno prikuplja osobne identifikacijske podatke od djece mlađe od 13 godina. Ako mislite da je vaše dijete dala takve informacije na našoj web stranici, preporučujemo da nas odmah kontaktirate i učinit ćemo sve što možemo kako bismo odmah uklonite takve podatke iz naše evidencije.

Samo internetska pravila o privatnosti

Ova pravila o zaštiti privatnosti primjenjuju se samo na naše online aktivnosti i vrijede za posjetitelje naše web stranice s obzirom na informacije koje dijele i / ili prikupljaju u soluzionemare.hr. Ovo se pravilo ne odnosi na sve informacije prikupljene izvan mreže ili na drugim kanalima osim ove web stranice.

Prijevod

Tekst je automatski prijevod na hrvatski, pogreške se ne isključuju. Izvorna pravila, koju možete pronaći u nastavku, su na engleskom jeziku.

Pristanak

Koristeći našu web stranicu, ovim putem prihvaćate naše Pravila o privatnosti i prihvaćate njihove uvjete.

 


Privacy Policy for Soluzione Mare S.r.l.

 

At soluzionemare.hr, accessible from www.soluzionemare.hr, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by soluzionemare.hr and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at gdpr@soluzionemare.hr

General Data Protection Regulation (GDPR)

We are a Data Controller of your information.

Soluzione Mare S.r.l. legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Information we collect and the specific context in which we collect the information:

  • Soluzione Mare S.r.l. needs to perform a contract with you
  • You have given Soluzione Mare S.r.l. permission to do so
  • Processing your personal information is in Soluzione Mare S.r.l. legitimate interests
  • Soluzione Mare S.r.l. needs to comply with the law

Soluzione Mare S.r.l. will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

  • The right to access, update or to delete the information we have on you.
  • The right of rectification.
  • The right to object.
  • The right of restriction.
  • The right to data portability
  • The right to withdraw consent

Log Files

soluzionemare.hr follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, soluzionemare.hr uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of soluzionemare.hr.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on soluzionemare.hr, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that soluzionemare.hr has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Pary Privacy Policies

soluzionemare.hr’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. You may find a complete list of these Privacy Policies and their links here: Privacy Policy Links.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites. What Are Cookies?

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

soluzionemare.hr does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

This privacy policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in soluzionemare.hr. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.